ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนปลาช้อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี ....... ระฆังดังเมื่อคนตี คนไม่ดีไม่ต้องตีก็ดัง.......

 

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง
ภายใต้แผนการดำเนินงาน "กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสิงห์บุรี"
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
ร่วมกับ เทศบาลตำบลโพสังโฆ
ณ เทศบาลตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกีฬาฟุตบอล
ภายโต้แผนการดำเนินงาน "กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสิงห์บุรี"
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
โดย ชมรมฟุตบอลสิงห์บุรีเอฟซี เป็นผู้ฝึกสอนให้กับเด็ก และเยาวชน
ในชุมชนเทศบาลตำบลโพสังโฆ
ณ สนามโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม เทศบาลตำบลโพสังโฆ
อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การฝึกทักษะอาชีพ
ภายโต้แผนการดำเนินงาน "กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสิงห์บุรี"
วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗
โดย ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้ให้กับคน
ในชุมชมเทศบาลตำบลโพสังโฆ
ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดโพธิ์สังฆาราม เทศบาลตำบลโพสังโฆ
อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
กิจกรรมสร้างจิตสำนึก ฟื้นฟูชุมชน
ภายใต้แผนการดำเนินงาน "กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสิงห์บุรี"
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ ชุมชนเทศบาลตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
เวทีเสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูประเทศไทย ระดับจังหวัด (กลุ่มภาคสังคม)
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
ณ หอประชุมสมุดหอมหวล-พรทวีทัศน์ บริเวณศาลากลางน้ำ โรงเรียนสิงห์บุรี
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ สมานฉันท์ ปรองดอง
ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ วัดบุดดา ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนคุ้มครองเด็กกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดำเนินการโดย สมาคมผู้นำสตรีจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
จัดประชุมปฏิรูปประเทศไทยจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลโพสังโฆ
ณ วัดโพธิ์สังฆาราม (วัดพริก) อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
โครงการบ้านหลังเรียน เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์
ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๗
ณ เทศบาลตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนคุ้มครองเด็กกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดำเนินการโดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี และเทศบาลตำบลโพสังโฆ
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ
สำนักงานเทศบาลตำบลโพสังโฆ
จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง
และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดพร้อมวางแผนการดำเนินงาน
ร่วมกับพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโพสังโฆ ในการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลโพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 036-507162 และ 036-507163 โทรสาร : 036-507162-3
E-mail : singburi@m-society.go.th