ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนปลาช้อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี ....... ระฆังดังเมื่อคนตี คนไม่ดีไม่ต้องตีก็ดัง.......

 

ผู้พิการ
แบบฟอร์มโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี 2560
1 คำร้องขอกู้ยืม-ประเภคบุคคล
2 แบบสอบข้อเท็จจริงรายบุคคล
 
ผู้สูงอายุ
แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนผู้สูงอายุ
แบบคำร้องขอกู้เงินกองทุนผู้สูงอายุประเภทกู้ยืมแบบรายกลุ่ม
แบบคำร้องขอกู้เงินกองทุนผู้สูงอายุประเภทกู้ยืมรายบุคคล
แบบสอบข้อเท็จจริงการกู้ยิมเงินกองทุนผู้สูงอายุประเภทรายกลุ่ม
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนผู้สูงอายุ
หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
 
สนับสนุนสงเคราะห์ในการจัดทำศพผู้สูงอายุ
แบบขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีและใบรับรอง
แบบรายงานผลการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
คู่มือการดำเนินงานการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
 
องค์กรสาธารณประโยชน์
คำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์
หนังสือรับรองผลการดำเนินงานขององค์กรเอกชน
 
องค์กรสวัสดิการชุมชน
คำขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
 
กองทุนคุ้มครองเด็ก
แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก
สรุปหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาสนับสนุนโครงการจากกองทุนคุ้มครองเด็ก
 
การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
คำรอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
หนังสือแสดงความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามกฏหมาย
 
การยื่นขอเสนอโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
สัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แบบรายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์
 
ศูนย์ยุติความรุนแรงในครอบครัว
แบบประสานการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
แบบบันทึกข้อมูลความรุนแรงต่อสตรี และความรุนแรงในครอบครัว
แบบรับแจ้งเหตุการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
 
แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน สําหรับเจ้าหน้าที่ พมจ.
แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 036-507162 และ 036-507163 โทรสาร : 036-507162-3
E-mail : singburi@m-society.go.th