ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนปลาช้อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี ....... ระฆังดังเมื่อคนตี คนไม่ดีไม่ต้องตีก็ดัง.......

 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสิงห์บุรี (27 มี.ค. 61)
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) บูรณาการรายจังหวัดตามนโยบายกระทรวง พม. ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดสิงห์บุรี
ข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ.2) ปี 2557 ระดับจังหวัด
ข้อมูลประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฏร ปี 2557
จำนวนประชากรแยกรายอายุจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2557
รายงานสถานการณ์ครอบครัว ปี 2557
จำนวนประชากรแยกรายอายุจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2556
ข้อมูลประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฏร ปี 2556
รายงานสถานการณ์ความรุนแรงทางสังคมจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2556
สถานการณ์การคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย ปี 2555
ข้อมูลสถานการณ์และการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554
ข้อมูลคนเปราะบางจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2554-2555


     

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 036-507162 และ 036-507163 โทรสาร : 036-507162-3
E-mail : singburi@m-society.go.th