ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนปลาช้อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี ....... ระฆังดังเมื่อคนตี คนไม่ดีไม่ต้องตีก็ดัง....... 

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
สิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าว
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
     โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ ของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
 
ข้อมูลประชากร (กรมการปกครอง)
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ข้อมูลระบบสารสนเทศด้านสังคม
ข้อมูลแผนที่ทางสังคม (Social Map)
สถิติด้านสังคม STAT INFO
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
ข้อมูลคนพิการจดทะเบียน
ข้อมูลเครือข่ายด้านสังคม
ข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
      ปีงบประมาณ  2561
      ปีงบประมาณ  2562


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 036-507162 และ 036-507163 โทรสาร : 036-507162-3
E-mail : singburi@m-society.go.th