ปฏิทิินกิจกรรมระหว่างเดือนสิงหาคม 2562
วันที่ เวลา รายการ สถานที่ ผู้ปฏิบัติฯ หมายเหตุ
1/8/2562   ร่วมงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 เมืองทองธานี ณัฐพล  
    อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ไพบูลย์ไก่ย่าง สุวรรณี ปรมภรณ์  
2/8/2562 09.00-12.00 น. ประชุมทางไกลออนไลน์ เพื่อติดตามการช่วยเหลือคนพิการ   พก.  
  13.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ ขุนสรรค์    
3/8/2562   หยุดราชการวันเสาร์      
4/8/2562   หยุดราชการวันอาทิตย์      
5/8/2562   ประชุมบูรณาการโครงการด้านสังคมในพื้นที่ภาคกลาง (แผนภาคกลาง) 5-7 สค. สถาบันพระประชาบดี สุวรรณี ปรมภรณ์  
    ประชุมเสริมสร้างสัมพันธภาพและพัฒนาบทบาทหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว โรงแรมเดอะทวิน พมจ. สุทาธิณี  
  08.30 น. พิธีเปิดการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ วัดสิงห์สุทธาวาส รัชนี  
  13.30 น. ประชุม ก.บ.จ. ขุนสรรค์    
6/8/2562   โครงการสัมมนาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  2564 ไพบูลย์ไก่ย่าง นว.  
    โครงการเพิ่มประสิทธิภาคในการดำเนินโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ 6-8 สค. โรงแรมเดอะทวิน รัชนี นฤมล  
    ประชุมปัจฉิมโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นว.  
  08.30 น. อบรมโครงการอบรมวิทยากรกองทุนการออมแห่งชาติ ไพบูลย์ไก่ย่าง    
7/8/2562          
8/8/2562   ประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ โรงแรมปริ้นซ์ ดวงนภา  
    โครงการเฝ้าระวังป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี พิการ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน พก.  
  09.00 น. ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด นายทองแสงใหญ่ นว.  
  10.00 น. พิธีเปิดงานโครงการรวมพลัง รวมใจ สตรีไทย เนื่องในวันสตรีไทย เรือนไทยหัตถศิลป์    
9/8/2562   พมจ.เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 10-25 สค. โรงเรียนจิตสาสาฯ    
    กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯ โรงเรียนบ้านแป้ง พส.  
  09.00-12.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ(COPs) นายจันทร์หนวดเขี้ยว นิติกร  
10/8/2562   หยุดราชการวันเสาร์      
11/8/2562   หยุดราชการวันอาทิตย์      
12/8/2562   วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถฯ      
13/8/2562 09.30 น. โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ วัดประสิทธิ์คุณากร    
  14.00 น. ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเงินกองทุน พก. วาสนา พกง  
14/8/2562          
15/8/2562   ประชุม "สรุปประเด็นการตรวจราชการ ประจำปี 2562" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รัชนี+วิภาวัลย์  
    ร่วมพิธีเปิดโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปั่นน้ำใจ วาศนะเวศน์ รัชนี+นรรฐพร+สุรักษ์  
  08.00 - 14.00 น. ร่วมเวทีประกาศเจตนารมณ์ ธรรมนูญสุขภาพตำบล วิทยาลัยเกษตร บท.  
  13.30 น. ประชุมคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลหม่วมงามจิตต์ สนง.ศึกษาธิการ    
16/8/2562          
17/8/2562   หยุดราชการวันเสาร์      
18/8/2562   หยุดราชการวันอาทิตย์      
19/8/2562   ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ 18-20 สค. โรงแรมปริ้นซ์ รัชนี  
    อบรมเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุในชุมชน 19-21 สค. โรงแรมปริ้นตั้น    
    ประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ 18-19 สค. โรงแรมปริ้นซ์    
20/8/2562   ประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการบริการไร้รอยต่อฯ สำหรับผู้สูงอายุ 20-21 สค. โรงแรมรามาการ์เด้น แพรวนภา  
    ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการเด็กแรกเกิดผ่าน VDO Conference ห้องวาสนา พส.  
21/8/2562   อบรมหลักสูตร "การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน 21-22 สค. ขุนสรรค์ พก.  
    ประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนมาตรฐานและนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ 21-23 สค. สถาบันพระประชาบดี พก.  
  09.00-12.00 น. ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานคลีนิคให้คำปรึกษาเด็ก/ครอบครัวอบอุ่นในถานศึกษา โรงเรียนเรืองเดช พส.  
  09.00 น. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการแว่นตาเพื่อร้อง ที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี    
  10.30 น. ร่วมกิจกรรมโครงการธานน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวัน เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี    
  13.30 น. พิธีเปิดประชุมสัมมนาโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข : พัฒนาวัดแนวทาง 5 ส. วัดสิงห์สุทธาวาส พส.  
  13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการ พก. ครั้งที่ 3 นายทองแสงใหญ่ พก.  
  15.00 น. กิจกรรมออกกำลังกาย (เดิน วิ่ง ปั่น)      
22/8/2562 08.30 น. โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสิงห์บุรี วัดกระทุ่มปี่     
  13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ค้ามนุษย์ นายทองแสงใหญ่ พส.  
23/8/2562 08.30-16.30 น. ฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาคการประเมินผลคุณภาพบัญชีภาครัฐ โรงแรมไชยแสง    
  09.00-13.00 น. ประชุมชี้แจงโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดผ่าน VDO Conference      
  13.00 น. พิธีเปิดโครงการ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ วัดโฉมศรี    
24/8/2562   หยุดราชการวันเสาร์      
25/8/2562   หยุดราชการวันอาทิตย์      
26/8/2562          
27/8/2562   ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตาม พรบ.ปราบปรามการค้ามนุษย์ 27-28 ส.ค โรงแรมไอบิส พมจ.  
    โครงการอบรมให้ความรู้ส่วนราชการเพื่อหาประเด็นในการจัดทำโครงการ ร.ร.วัดสังฆราชาวาส พส.  
  09.00 น. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดแลักสักขีพยาน MOU โครงการประชาชนอุ่นใจด้วยประกันภัยฯ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน บท.  
  11.30 น. ร่วมตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้า โรงเรียนสิงห์บุรี พส.  
  13.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นายตจันทร์หนวดเขี้ยว สุวรรณี  
  14.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในคดีอาญา นายเมือง พส.  
28/8/2562 16.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมสต์เฉลิมพระเกียรติ วัดหนองสุ่ม กลุ่มที่ 3  
29/8/2562   ประชุมวิเคระาห์ประเด็นสมัชชาสวัสดิการสังคมระดับภาค 29-30 ส.ค. รร.ปริ้นส์ รัชนี  
  09.00 น. ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ขุนสรรค์    
  13.30 น. ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สห ขุนสรรค์    
30/8/2562          
31/8/2562   หยุดราชการวันเสาร์      
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 036-507162 และ 036-507163 โทรสาร : 036-507162-3
E-mail : singburi@m-society.go.th

 

ปฏิทิินกิจกรรมระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562
วันที่ เวลา รายการ สถานที่ ผู้ปฏิบัติฯ หมายเหตุ
1/7/2562          
2/7/2562          
3/7/2562          
4/7/2562          
5/7/2562   เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบ “Website และ Application พ้นภัย” ห้องประชุมขุนสรรค พันเรือง คุณเพชรลัดดา + คุณพรลัดดา  
6/7/2562   หยุดราชการวันเสาร์      
7/7/2562   หยุดราชการวันอาทิตย์      
8/7/2562          
9/7/2562          
10/7/2562          
11/7/2562          
12/7/2562 07.30 น. พิธีบวงสรวงงาน "ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณบ้านคูเมือง"      
  08.30-12.00 น. ประชุมกลุ่มย่อย การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวม โรงแรมไชยแสง มอบ นว.  
  13.30 น. ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมกิจกรรมและพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ พมจ.  
  19.30 น. พิธีเปิดงาน "ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณบ้านคูเมือง"      
13/7/2562   หยุดราชการวันเสาร์      
14/7/2562 06.30 น. พิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเยือนโบราณบ้านคูเมือง      
15/7/2562 09.00 น. พิธีเปิดโครงการของกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองสิงห์บุรี วัดโพธิ์เงิน พส.  
  13.00 น. มูลนิธีราชประชานุเคราะห์ ติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทาน ณ ตำบลหัวไผ่ พส.  
16/7/2562   งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสฬหบูชา      
  ภาคเช้า 07.00 น. สวดมนต์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร พมจ.+กลุ่ม 2  
  ภาคค่ำ 19.00 น. เวียนเทียน วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

พมจ.+กลุ่ม 3

 
17/7/2562 13.30 น. พิธีตักบาตรงานประเพณียายดอกไม้ วัดกลางธนรินทร์    
18/7/2562          
19/7/2562          
20/7/2562   หยุดราชการวันเสาร์      
21/7/2562   หยุดราชการวันอาทิตย์      
22/7/2562          
23/7/2562   ร่วมโครงการสมัชชาสวัสดิการสังคมฯ 23-24 ก.ค. โรงแรมปริ้นตั้น พมจ./คุณรัชนี/คุณจิราภา  
    เข้ารับการสัมภาษณ์ในการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน พมจ.  
  09.00 น. พิธีเปิดโครงการจังหวัดสิงห์บุรีปลอดขอทาน อบต.โพสังโฆ พส.  
  09.00 - 15.00 น. ร่วมกิจกรรม ONE HOME อบต.โพสังโฆ พส.  
  10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ห้องนายจันทร์หนวดเขี้ยว    
  11.00-12.00 น. ร่วมบรรยายโครงการจัดหวัดสิงห์บุรีปลอดขอทาน อบต.โพสังโฆ พส.  
  13.30 น. ประชุมคณะกรรมการ กพร.ปจ. สนง.พัฒนาผีมือแรงงาน มอบรักษาการฯ  
  15.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุเจดีย์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร กลุ่ม 3  
24/7/2562   โครงการเสริมสร้างความรู้ในสถานการณ์ภัยพิบัติแก่คนพิการ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส พก.  
25/7/2562   อบรมการบริหารระบบพนักงานราชการ สป.พม. โรงแรมเดอะทวิน คุณสุวรรณี  
    ประชุมรังฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชีวัด SDGs โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ คุณวิภาวัลย์  
  08.30-12.00 น. โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน อบต.คอทราย    
  09.00 น. พิธีเปิดโครงการส่งเสริมบทบาทสตรี ก้าวไกลยุคไหนไทยแลนด์ 4.0 โรงแรมไชยแสง    
  16.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ วัดทอง ต.น้ำตาล กลุ่ม 1  
26/7/2562          
27/7/2562   หยุดราชการวันเสาร์      
28/7/2562          
29/7/2562   วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร      
30/7/2562          
31/7/2562          
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 036-507162 และ 036-507163 โทรสาร : 036-507162-3
E-mail : singburi@m-society.go.th

 

ปฏิทิินกิจกรรมระหว่างเดือนมิถุนายน 2562
วันที่ เวลา รายการ สถานที่ ผู้ปฏิบัติฯ หมายเหตุ
1/6/2562   หยุดราชการวันเสาร      
2/6/2562   หยุดราชการวันอาทิตย์      
3/6/2562          
4/6/2562 09.00 น. ประชุมทีม ONE HOME ห้องวาสนา พส.(นนรฐพร)  
  13.30น. ทำสัญญาเงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ ห้องวาสนา พส.(กรทิพย์)  
5/6/2562   ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ โรงแรมเซนทาร่าฯ พมจ.  
    ประชุมความเข้าใจงานด้านการเงินของกองทุนฯการค้ามนุษย์ 5-7 มิ.ย 2562 โรงแรมเซนทาร่าฯ สุวรรณี + นฤมล  
    โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ห้องประชุมขุนสรรค์ อรกัญญา  
    ประชุม กอพม. ระดับอำเภอ ศูนย์ประสานงานฯ จินตนา  
    ร่วมประชุมกลุ่มย่อย โครงการวิจัยกลยุทธ์การส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุ (สสว.8) ศูนย์ประสานงานฯ พส.  
6/6/2562   ประชุมการดำเนินตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด ไพบูลย์ไก่ย่าง มอบ บท.  
7/6/2562   กิจกรรมในพื้นที่เมืองสร้างสุข จังหวัดชลบุรี พมจ.  
    สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด อำเภอเมืองๆ มอบ พส.  
8/6/2562   หยุดราชการวันเสาร์      
9/6/2562   ร่วมกิจกรรมโครงการ "สิงห์บุรี น่าอยู่ บ้านเมืองสะอาด คนดี สุขภาพดี รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธาน" ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ทุกท่าน  
10/6/2562   โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ฯ โรงเรียนบางระจัน พส.(นฤมล)  
  13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน กสจ. ห้องประชุมนายเมือง พส.(สุรักษ์)  
11/6/2562   ประชุม "โครงการทบทวนแผนพัฒนากองทุน กสจ. และจัดทำแผนปฏิบัติการฯ                   11-13 มิ.ย 2562 โรงแรมเดอะเล็กกาซี่    
  10.00 น. ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเงินกองทุน พก. ห้องประชุมวาสนา พก.(ผกาวรรณ)  
  13.00 น. เวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นและเตรียมงานแห่งเทียนฟักทอง วิทยาลัยเกษตรฯ มอบ บท.  
12/6/2562 09.00 น. ร่วมเป็นเกียรติโครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หอประชุมพรหมบุรี พมจ.+พส.  
  13.30 น. ประชุมคณะกรรมการ กสค. นายทองแสงใหญ่ พส.(จิราภา)  
13/6/2562   ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่ระบบราชการ 4.0 13-14 มิ.5 62 โรงแรม SD อเวนิว รัชนี  
    โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการ ไพบูลย์ไก่ย่าง พก.  
  09.00-12.00 น. รับฟังการชี้แจงการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล นายทองแสงใหญ่ มอบ นว.  
  09.30 น. พิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วัดพระนอนจักรสีห์ พมจ.  
  13.00 น. ประชุมทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือเด็ก บพด. พส.  
  13.30 น. ร่วมบูรณาการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง ที่ว่าการอำเภอบางระจัน พส.  
14/6/2562          
15/6/2562   หยุดราชการวันเสาร์      
16/6/2562   หยุดราชการวันอาทิตย์      
17/6/2562          
18/6/2562          
19/6/2562   ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภาคกลาง 19-21 มิ.ย โรงแรมบางกอกพาเลส คุณสุรักษ์  
    ประชุมเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการสู่การจัดบริการคนพิการในพื้นที่ 19-21 มิ.ย โรงแรมทีเค พก.  
  08.30 น. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขุนสรรค์ พมจ.+นว.+พส.  
  08.30-16.30 น. ประชุม กอพม. ระดับอำเภอ ศูนย์ประสานงานภาคเอกชน พส.  
  09.30 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และหัวหน้าส่วนราชการ นายทองแสงใหญ่    
  13.30 น. ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ. นายทองแสงใหญ่ พมจ.  
20/6/2562 08.00 - 12.00 น. โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสิงห์บุรี วัดพรหมบุรี    
  10.00 - 13.00 น. จัดประชุมงานมูลนิธิพัฒนาสังคมเพื่อสันติธรรม ห้องประชุมวาสนา พส.  
  10.00 น. ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สนง.สาธารณสุข มอบ บท.  
  14.00 น. ประชุมคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ ห้องประชุมวาสนา พส.  
21/6/2562 13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นายทองแสงใหญ่ มอบ พส.  
22/6/2562   หยุดราชการวันเสาร์      
23/6/2562   หยุดราชการวันอาทิตย์      
24/6/2562   ประชุมรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 20 ปี โรงแรมปริ้นซ์ พมจ.  
    ฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ของกองทุนผู้สุงอายุ โรงแรมเซนทรา คุณรัชนี  
  08.00 น. ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 วัดโพธิ์เก้าต้น มอบ บท.  
25/6/2562 09.00 - 12.00 น. รับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) นายจันทร์หนวดเขี้ยว มอบ บท.  
  08.00 - 16.00 น. อบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ และต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไพบูลย์ไก่ย่าง พมจ. + บท.  
  10.00 น. ร่วมให้ข้อมูลประกอบงานวิจัย ศูนย์ประสานงานภาคเอกชน พมจ.  
  10.00 น. ประชุม ก.ท.จ. ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ พมจ.  
  13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการ พก. ห้องประชุมวาสนา พมจ.  
  13.30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ห้องประชุมตำรวจ พมจ.  
26/6/2562          
27/6/2562          
28/6/2562          
29/6/2562   หยุดราชการวันเสาร์      
30/6/2562   หยุดราชการวันอาทิตย์      
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 036-507162 และ 036-507163 โทรสาร : 036-507162-3
E-mail : singburi@m-society.go.th