ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนปลาช้อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี ....... ระฆังดังเมื่อคนตี คนไม่ดีไม่ต้องตีก็ดัง.......

 

 
เป็นองค์กรหลักในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคมแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
 
 
การจัดสวัสดิการสังคมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนแบบบูรณาการ
การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานแห่งความสุข
ส่งเสริมศักยภาพให้องค์กรและชุมชนมีความเข้มแข็ง
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการพึ่งตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการกลไก องค์กร และเครือข่าย เพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรบนฐานความสุขร่วมกัน
 
 
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
สร้างความผูกพันและความรักในองค์กร
จิตมุ่งบริการ
 

 

 

 


 

 

 
     

 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 036-507162 และ 036-507163 โทรสาร : 036-507162-3
E-mail : singburi@m-society.go.th