} คู่มือประชาชน
ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนปลาช้อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี ....... ระฆังดังเมื่อคนตี คนไม่ดีไม่ต้องตีก็ดัง....... 

คู่มือประชาชนที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้รับผิดชอบ
จำนวน 17 คู่มือ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)
การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์)
 การรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน  *ใช้ไปพลางก่อนฯ
ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม
การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู
ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน (สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
และสถานพัฒนาฟื้นฟู)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  *ใช้ไปพลางก่อนฯ
การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน     *ใช้ไปพลางก่อนฯ
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์    *ใช้ไปพลางก่อนฯ
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม    *ใช้ไปพลางก่อนฯ
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ
การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 036-507162 และ 036-507163 โทรสาร : 036-507162-3
E-mail : singburi@m-society.go.th