my widget for counting
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ปีงบประมาณ 2563
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562
ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนปลาช้อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี ....... ระฆังดังเมื่อคนตี คนไม่ดีไม่ต้องตีก็ดัง....... 

ประกาศ "การรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน"
ใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน
มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรับบริจาคเงินผ่านสื่อสังคมออนไลน์
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด (27 มิถุนายน 2562)
แบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ปี 2562 (รายไตรมาส)
 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด PADME ปีงบประมาณ 2562  (18 ม.ค. 2562)
แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ (01 ต.ค. 2561)
แบบฟอร์มการบันทึกโครงการระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (9 ก.ค. 61)
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด PADME
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2556
 
เปิดรับสมัคร "อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์" อพม.  (18/9/2562)
เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบสัญลักษณ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
8 ขั้นตอนการให้บริการ กู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ
14 ข้อที่ควรรู้ สิทธิผู้สูงอายุ
 เงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ
สถานการณ์ความรุนแรงทางสังคมจังหวัดสระแก้ว ปี 2558
สถานการณ์ความรุนแรงทางสังคมจังหวัดสระแก้ว ปี 2556
ความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ปี 2559
แผนเผชิญเหตุน้ำท่วมขังบริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2561
ตัวชี้วัดความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ภายใต้ภารกิจของ พม.
สำนักงาน กพ.จัดการอบรมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์
พระราชดำรัสเรื่อง "การให้ 4 ประการ "
พม.ร่วมสร้างรักพลังปลองดอง
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
 
   

 นางวาสนา ทองจันทร์
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี


 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 036-507162 และ 036-507163 โทรสาร : 036-507162-3
E-mail : singburi@m-society.go.th