สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561
ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนปลาช้อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี ....... ระฆังดังเมื่อคนตี คนไม่ดีไม่ต้องตีก็ดัง.......ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี "รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอก" (1 พฤษภาคม 2563)
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี "รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอก  (30 เม.ย 63)
    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี "การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล"  (21 เมษายน 2563)
        เอกสารใบสมัครงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19 พม (4 มีนาคม 2563)
ประกาศ สนง.พมจ.สิงห์บุรี การรับนักศึกษาฝึกงาน (4 กุมภาพันธ์ 2563)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด (27 มิถุนายน 2562)
แบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ปี 2562 (รายไตรมาส)
แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ (01 ต.ค. 2561)
แบบฟอร์มการบันทึกโครงการระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (9 ก.ค. 61)
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด PADME
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2556
ข้อมูลประชาสัมพันธ์/ภารกิจงาน/COVID-19 พม.สิงห์บุรี
ข้อมูลคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
8 ขั้นตอนการให้บริการ กู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ
14 ข้อที่ควรรู้ สิทธิผู้สูงอายุ
 เงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ
สถานการณ์ความรุนแรงทางสังคมจังหวัดสระแก้ว ปี 2558
สถานการณ์ความรุนแรงทางสังคมจังหวัดสระแก้ว ปี 2556
ความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ปี 2559
แผนเผชิญเหตุน้ำท่วมขังบริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2561
ตัวชี้วัดความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ภายใต้ภารกิจของ พม.
สำนักงาน กพ.จัดการอบรมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์
พระราชดำรัสเรื่อง "การให้ 4 ประการ "
พม.ร่วมสร้างรักพลังปลองดอง
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
 
   
   

 


นางจตุพร โรจนพานิช
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุร


 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 036-507162-3 และ 036-507419 โทรสาร : 036-507162-3
E-mail : singburi@m-society.go.th