สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ 1 ตุลาคม 2561
ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนปลาช้อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี ....... ระฆังดังเมื่อคนตี คนไม่ดีไม่ต้องตีก็ดัง.......

แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ (01 ต.ค. 2561)
แบบฟอร์มการบันทึกโครงการระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (9 ก.ค. 61)
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด PADME
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจำปี 2560
ความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ปี 2559
แผนเผชิญเหตุน้ำท่วมขังบริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2561
ตัวชี้วัดความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ภายใต้ภารกิจของ พม.
สำนักงาน กพ.จัดการอบรมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์
พระราชดำรัสเรื่อง "การให้ 4 ประการ "
พม.ร่วมสร้างรักพลังปลองดอง
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
 
   
   

 นางจตุพร โรจนพานิช
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 036-507162-3 และ 036-507419 โทรสาร : 036-507162-3
E-mail : singburi@m-society.go.th